در سال شرکت های سنگ آهن در چین در مکان دوم قرار نقشه